Del B. Allmänna ansvarsbestämmelser

Movinga ansvarar enligt flyttavtalet inklusive dessa allmänna villkor. Dessa ansvarsprinciper gäller även vidgränsöverskridande transporter som börjar eller avslutas i Sverige, även om olika transportmedel används.

 1. 1. Movinga ansvarar för skador som orsakats genom förlust eller skada på godset som orsakats godset undertransporten fram till överlämnandet eller genom att leveranstiden överskridits, så länge godset var i Movingas besittning.

  2. Movinga är skyldigt att ersätta kunden för skada som denne tillfogats till följd av dröjsmål, fel eller skada på eller förlust av flyttgods, om Movinga inte visar att händelsen beror på hinder eller omständigheter utanför Movingas kontroll som Movinga skäligen inte kunde ha förväntat och vars följder Movinga heller inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit vid avtalets ingående.

  3. Movinga ansvarar inte för indirekt skada, följdskada eller ren förmögenhetsskada. 

 2. Konsument
  Movingas ersättningsskyldighet gentemot kund som är konsument omfattar inte skada eller förlust i näringsverksamhet och är i sin helhet begränsad till ett belopp per hushåll motsvarande 20 gånger det prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) som gällde vid tidpunkten för ersättningsansvarets uppkomst. Ersättning utgår inte för affektionsvärde.

  Näringsidkare
  Movingas ersättningsskyldighet gentemot kund som är näringsidkare är begränsad till:
        1. 30 prisbasbelopp sammanlagt per uppdrag,
        2. ett belopp uppgående till ett halvt prisbasbelopp för varje enhet, vars vikt är högst 25 kg,
        3. två procent av prisbasbeloppet för enhet, vars vikt överstiger 25 kg.

  Med enhet förstås även sammanhörande föremål såsom, dator med tillhörande bildskärm och tangentbord ellerdylikt samt möbelgrupp, set, serie, etc.

  Med prisbasbelopp avses det prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) som gällde vid tidpunkten för ersättningsansvarets uppkomst.

 3. Movinga ansvarar inte för skada, förlust eller minskning som orsakas av

  1. fel eller försummelse eller handlande från kundens sida, såsom dennes felaktiga handhavande, packning, uppackning, lastning, stuvning eller lossning av flyttgods, ofullständiga eller felaktiga märken eller nummer på kollina eller kundens felaktiga avisningar eller försummelse att lämna upplysningar i enlighet med punkt 3 i dessa villkor;

  2. flyttgodsets beskaffenhet som gör det särskilt utsatt för fara att minskas eller skadas, trots Movingas fackmässiga och normala hantering såsom ömtålig elektronisk utrustning, datorer och annan IT-utrustning,TV-apparater, lampor, instrument, klockor, gips- eller förgyllda föremål, levande växter, temperaturkänsligt flyttgods, inbegripet obetydliga skador på polerade ytor;

  3. radioaktiv strålning, händelser på grund av krig eller krigsliknande förhållanden, samhälleliga oroligheter, strejk, lock-out, blockad, myndigheters ingripande, naturhinder, eller annan force majeure;

  4. föremålets bristfälliga beskaffenhet.

  Ersättning utgår inte för skada på eller minskning eller förlust av innehållet i lådor, korgar och skåp, såvida inte Movinga ombesörjt packningen.

  1. Ersättning för skada på eller minskning eller förlust av flyttgods ska beräknas efter dess nyvärde vid tidpunkten för skadan, minskningen eller förlusten. Ersättning av affektionsvärde eller för värdeminskning som kan kvarstå efter fackmässig reparation utgår inte.

  2. Ersättningsskyldigheten omfattar egendomens nyvärde vid tiden för skadan eller förlusten, ersättning för reparationskostnad eller annan kostnad till följds av skadan, minskningen eller förlusten. Ersättning för reparationskostnad eller annan kostnad ska dock aldrig överstiga vad som skulle ha utgått vid förlust av ifrågavarande föremål.

  Om Movinga ersätter skadat föremål med likvärdig sak eller lämnar full ersättning för skada ska äganderätten till det skadade flyttgodset övergå till Movinga, om Movinga så begär.

  Vid skada på flyttgodset äger Movinga rätt att avhjälpa skadan genom reparation, även om beställaren inte kräver det.

 4. Det är möjligt att avtala med Movinga om ett längre gående ansvar än det lagstadgade ansvaret eller att teckna en transportvaruförsäkring. Denna möjlighet gäller oberoende av att Movinga normalt tecknar en transportvaruförsäkring till förmån för kunden, som inte överstiger en volym på SEK 2.598.912,00 per flytt.

  Särskilda krav på försäkring gäller vid lagring av flyttgods.

 5. Ansvarsfrihet och ansvarsbegränsningar är även giltiga för anspråk om utomobligatoriskt skadestånd på grund av förluster eller skador på gods eller överskridande av leveranstid, så länge som Movinga inte handlat med uppsåt och med kännedom om att skadan skulle inträffa.

  De ovan nämnda ansvarsfriheterna och ansvarsbegränsningarna gäller även för underleverantörer.

 6. Om Movinga kontrakterar annan leverantör för flytten så gäller samma ansvarsbestämmelser för denne som för Movinga, så länge godset befinner sig i dennes besittning. Underleverantören kan göra gällande samtliga avtalade invändningar.

  För skador på annat än gods, t.ex. byggnader, trapphus etc., som underleverantören har orsakat, ansvarar underleverantören för om ansvar kan styrkas. I sådana fall överlämnar Movinga sitt skadeståndsanspråk på underleverantören till kunden.

 7. Den som vill begära ersättning av Movinga för att flyttgods minskats, skadats eller förlorats, ska inom sju dagar ge Movinga meddelande härom (reklamation). Reklamation och underrättelse om ersättningsanspråk ska ske skriftligen.

  Konsument
  Om kunden vill framställa anspråk mot Movinga fel, skada, förlust eller dröjsmål ska kunden underrätta Movinga om detta inom skälig tid efter det att kunden märkt eller bort märka felet, skadan, förlusten eller dröjsmålet. Reklamation får dock inte ske senare än tre år efter det att uppdraget avslutades.

  Näringsidkare
  Sker reklamation senare än sju dagar från det att godset utlämnades av Movinga åligger det den som framställer ersättningsanspråk mot Movinga att visa att minskningen, skadan eller förlusten inträffat innan flyttgodset utlämnats av Movinga. Minskning eller skada som är synlig vid flyttgodsets mottagande ska dock, vid äventyr av talans förlust, reklameras omedelbart när Movinga utlämnat flyttgodset.

  Reklamation som avser annat än skada på eller minskning eller förlust av flyttgodset ska göras inom 14 dagar efterd en dag då kunden fått eller borde ha fått kännedom om de omständigheter som grundar ersättningsskyldighet för Movinga. Om sådan reklamation inte skett har kunden förlorat sin talerätt.

 8. Talan mot Movinga ska väckas inom ett år.

  Tiden ska räknas
  • vid minskning, skada eller dröjsmål från dagen då flyttgodset utlämnades till kunden eller annan anvisad mottagare;
  • vid förlust från trettionde dagen efter utgången av avtalad tid för utlämnandet eller annars från sextionde dagen efter det att Movinga mottog flyttgodset.

  Om talan ej väckts inom nu angiven tid är kundens talerätt förlorad (preskription).