Möjligheternas städer:

De bästa städerna för familjer 2020

Som flyttexperter vet vi på Movinga att föräldrar och barn har annorlunda behov och förväntningar än enskilda personer när de flyttar till en ny stad. Efter att vi utforskat vilka de bästa städerna är utifrån en rad olika fenomen - kärlek, utbildning, karriär och entreprenörskap, bestämde vi oss för att titta närmare på de möjligheter städer erbjuder för familjer och blivande föräldrar med flyttplaner. Resultatet är en omfattande studie med fokus på 16 faktorer, som avslöjar de bästa städerna för familjer världen över.

Vi inledde studien med att välja ut 150 städer, inklusive 4 svenska städer, som är kända för att vara attraktiva bland familjer. Därefter tog vi fram ett flertal faktorer som indikerar hur familjevänlig en stad är, och delade in dessa i 3 kategorier. Till faktorerna hör exempelvis boende, utbildningsmöjligheter, sysselsättningsgrad och generell prisnivå. Vi tittade också närmare på familjelagstiftning - exempelvis möjligheten till betald föräldraledighet och huruvida staden är inkluderande för samkönade föräldrar.

Utöver ovanstående analys ansåg vi det relevant att inkludera familjers egna åsikter om sin boendemiljö. Av den här orsaken lät vi göra två frågeundersökningar i varje stad för att få ett mått på allmänna uppfattningar om städerna. I den första frågeundersökningen tillfrågades föräldrar hur de upplever barnens säkerhet i det egna området. I den andra undersökningen tog vi reda på huruvida de anser att den egna staden lämpar sig för familjer i allmänhet. Vi valde också att utforska utbudet av familjevänliga fritidsmöjligheter i varje stad.

Det slutliga indexet kombinerar alla de här faktorerna och fastställer därmed vilka städer i världen som erbjuder de bästa förhållandena för att bilda familj.


Varje kolumn i tabellen är filtrerbar. Data för alla faktorer anges på skala till 100 - desto högre poängantal, desto bättre (om inte annat anges). Metodologin i sin helhet, med redogörelser om hur varje faktor kalkylerades hittas nere på sidan.

Stad
Land
Bostäder till överkomligt pris
Levnadskostnader enligt inkomst
Arbetslöshet (%)
Utbildning
Säkerhet
Mobilitet
Luftkvalitet  (µg/m3)
Hälso- och sjukvård
Aktiviteter för barn
Betald föräldraledighet (dagar)
Familjeinkludering
Områdessäkerhet
Familjevänlighet
Totalt
Livskvalitet
Familje- lagstiftning
Föräldra- undersökning

# city city city city city city city city city city city city city city city city
Livskvalitet
Familje lagstiftning
Föräldraund
ersökning

# city city city city city city city city city city city city city city city city
Topp 20
Data i sin helhet
HOPPSAN!
De här städerna har så mycket att erbjuda att de inte ryms på en liten skärm. Lägg till sidan som bokmärke och kolla in den på desktop.
Metodologi
Studien avslöjar de bästa städerna för familjer, utifrån en rad faktorer som påverkar hur attraktiv en stad är för familjer.

I studien ingår 150 städer världen över med följande urvalskriterier: popularitet som familjevänliga destinationer, liksom tillgång till datakällor av hög kvalitet för varje destination.

Studien är indelad i 3 kategorier: livskvalitet, familjelagstiftning och föräldraundersökning. De här kategorierna är i sin tur indelade i 13 faktorer som bestämmer hur väl en stad lämpar sig för familjer.

- Livskvalitet: Boendepriser, Levnadskostnader enligt inkomst,, Arbetslöshet (%), Utbildning, Säkerhet, Mobilitet, Luftkvalitet (µg/m3), Hälso- och sjukvård, Aktiviteter för barn.
- Familjelagstiftning: Betald föräldraledighet (dagar), Familjeinkludering.
- Föräldraundersökning: Områdessäkerhet, Familjevänlighet.

Alla faktorer tilldelades poäng utifrån följande kalkylering, om inte annat anges.


Poängräkning:
Poängen för varje faktor kalkylerades genom att tillämpa min-max normalisering för varje underliggande indikator. För faktorer med flera underliggande indikatorer standardiserades indikatorerna som Z-poäng. De här kombinerades i faktorpoäng som viktat medelvärde av Z-poängen.

Ekvationen för standardisering av Z-poäng framgår nedan:
Zpoäng = x - µσ

Ekvationen för normalisering framgår nedan:
poäng = (x - min(X)) / (max(X) - min(X)) * 100

Min-max normaliseringen resulterar i ett poängantal mellan 0 och 100, där 0 är det lägsta värdet och 100 det högsta i datat. I kolumner där ett lågt värde är bättre inverterades poängen så att ett högt poängantal alltid är bättre.

Ekvationen för inverterad normalisering framgår nedan:
Poäng inverterat = 100 - (x - min(X)) / (max(X) - min(X)) * 100

Det här betyder att ju större poängtal en stad får, desto bättre är dess ranking för faktorn i fråga i förhållande till andra städer i indexet. All information som samlats baseras på nyaste tillgänglig data.

Nedan följer en detaljerad beskrivning av varje faktor i studien och de källor som använts.


Livskvalitet:

Boendepriser
Median-månadshyra som andel av hushållens inkomst efter skatt. Ett stort poängtal indikerar större förmånlighet för personer med medianlön. Bostäder med 3 sovrum (95-110 m2) angavs som bostäder i familjestorlek. Originaluppgifter som samlats in mellan oktober och november 2019. Det genomsnittliga hushållet beräknades få två gånger medianinkomsten.

Källor: (fastighetsförmedlingen): Seloger (FR), Immobilienscout24 (DE), Bostadssurf (SE), Bolig (DK), Oikotie (FI), Rightmove (UK), Trulia (US), Zillow (US), Domain (AU), Willhaben (AT), Kijiji (CA), Spitogatos (GR), Daft (IE), Idealista (IT), övriga lokala hyressajter.
Källa (inkomst): Eurostat, US Census, Statistics Canada, Australian Bureau of Statistics, Stats NZ, Swiss Federal Statistics Office, other sources.

Levnadskostnader enligt inkomst
Månatliga levnadskostnader som andel av hushållens inkomst efter skatt. Ett stort poängtal indikerar mer överkomliga priser. En korg med uppskattade månadskostnader inkluderar: kostnader för grundläggande förnödenheter, privat barnomsorg för en, matvaror, internetuppkoppling, fritidsaktiviteter, kläder och att äta ute en gång i månaden. Barnomsorg anges som: Förskola (eller dagis), heldag, privat, månad för ett barn. Alla siffror gäller för november 2019.

Källor (levnadskostnader): Numbeo.
Källor (inkomst): Eurostat, US Census, Statistics Canada, Australian Bureau of Statistics, Stats NZ, Swiss Federal Statistics Office, other sources.

Arbetslöshet (%)
Arbetslöshetsgrad (procent) för 2018 på lokal nivå. Nyaste tillgänglig data. Nationella nivåer togs för Doha och Kuwait City.

Källor: Eurostat, OECD, Bureau of Labor Statistics (US), Insee (FR), Office of National Statistics (UK), andra lokala statistikbyråer, medier.

Utbildning
Den genomsnittliga utbildningsprestationen för tonåringar inom ämnena läsning, matematik och vetenskap. Både nationella och sub-nationella OECD PISA-resultat användes som bas. Sub-nationella resultat användes i USA, Tyskland, Frankrike, Kanada, UK, Australien, Schweiz, Italien, Spanien, UAE, and Turkiet. I matematik, läsning och vetenskap användes medeltal för PISA-poäng. Om PISA-resultat inte var tillgängliga användes anpassade nationella examensresultat i stället. Nyaste tillgänglig data.

Källor: PISA-Program för internationell elevbedömning, OECD, World Bank, Resultats Brevet 2020 (FR), UKGov, The Nation’s Report Card (US), Council of Ministers of Education Canada, Australian Council for Educational Research, Aydin Dogan Vakfi (TR), mediekällor.

Säkerhet
Nivån av säkerhet på stadsnivå som invånare upplever. Poängtalet innefattar aspekter såsom personlig säkerhet och säkerhet på infrastrukturnivå, liksom uppfattning av säkerhet.

Källor: EIU 2019 Safe Cities Index, 2019 Global Residence Index, Social Progress Index, FBI, Eurostat, Numbeo, other sources.

Mobilitet
Effektiviteten i stadens offentliga och privata transportsystem. Poängtalet betraktar bredden och regelbundenheten i ett kollektivtrafiksystem, liksom andelen pendlare som en procentandel av befolkningen. Privat transporteffektivitet mättes utifrån graden av trafikstockningar i en given stad. Uppskattningar av trängsel baserade på subregionala medelvärden användes för Jerusalem, Karachi, Doha, Tbilisi och Manama.
Högt poängtal indikerar vanligtvis exceptionella kollektivtrafikförbindelser och låga trängselnivåer. Poängtalet betonar kollektivtrafiken som färdmedel. Senaste tillgänglig data.

Källor (kollektivtrafik): Lokala transportmyndigheter, AllTransit, World Metro Database, Arcadis, Deloitte, Numbeo.
Källor (trängsel): Tomtom, Inrix, Waze.

Luftkvalitet (µg/m3)
Den årliga genomsnittliga nivån för PM10-föroreningar (mikrogram per kubikmeter) på stadsnivå. Senaste tillgängliga siffror. Uppskattningar baserade på PM2.5-nivåer användes för Hannover, Leipzig, Washington (DC), Atlanta, Dallas, Portland, Porto, Denver, Minneapolis, Phoenix, Austin, Indianapolis, Sacramento, Tampa, Manama, Charlotte, Nashville, Milwaukee, New Orleans, Virginia Beach.

Källor: World Health Organisation, OECD.

Hälso- och sjukvård
Måttet för en stads sjukvårdssystem baserat på tillgänglighet, kvalitet och nöjdhet. Data från 2016 national Health Access and Quality (HAQ) användes för tillgänglighets- och kvalitetsindikatorer, medan städer i USA, Storbritannien, Mexiko och Kina använde subnationell data. Resultat för nöjdhet togs på stadsnivå. Senaste tillgängliga data.

Källor: Institute for Health Metrics and Evaluation, Numbeo.

Aktiviteter för barn
Hur attraktiva en stads familjeorienterade fritidsaktiviteter är. Poängtalet kombinerar medianbedömningen av alla aktiviteter som är märkta 'familjevänliga' på Foursquare eller 'barnvänliga' på Googles 'Saker att göra'. Städer med höga poäng erbjuder en stor andel av högt värderade aktiviteter som är lämpliga för familjer.

Källor: Foursquare, Google.


Familjelagstiftning:
Betald föräldraledighet (dagar)
Längden på den obligatoriska betalda ledigheten vid barnafödsel, innefattande moderskaps,- faderskaps- och föräldraledighet. Senaste tillgängliga data.

Källor: OECD, International Labour Organisation, mediekällor.

Familjeinkludering
Omfattningen av jämställdhetslagstiftning för samkönade par och / eller föräldrar. Toppoäng tilldelades städer som tillåter samkönade äktenskap och adoptionsrätt för samkönade föräldrar. Städer med lägre poäng har antingen lagstiftning mot -  eller erkänner inte äktenskap eller adoption för samkönade par. Poängfördelningen motsvarar Equaldex-rankningen. Senaste tillgängliga data. Ytterligare data tillhandahölls av Wikipedia LGBT Portal.

Källor: Equaldex, Wikipedia.


Familjeundersökningar:
Områdessäkerhet
Den grad till vilken föräldrar i varje stad anser att deras område är en säker plats att uppfostra barn i. Resultaten erhålls från en undersökning som genomfördes mellan oktober och november 2019. 10 000 föräldrar (varav 4 620 svarade) i alla städer med barn mellan 7 år -9 ombads att ta ställning till följande uttalande:

”Jag är bekväm med att låta mitt barn gå ensam till kvartersbutiken.” (På en skala från 1-10, 10 är mycket bekväm)

Det här måttet på livskvalitet härstammar från 'The Popsicle Index' som genomförs av The Solari Report, som använder en enkel livskvalitetsmekanism för att bestämma karaktären på de levande ekosystemen som utgör ett samhälle. Den här mekanismen definieras som andelen människor i ett samhälle som tror att ett barn säkert kan lämna sitt hem, gå till närmaste plats för att köpa en glass och gå hem igen.

Resultaten från undersökningen sammanställdes och omvandlades till ett poängsystem. Ju högre poäng, desto bättre är staden för familjer.

Källa: Frågeundersökning utförd 23.10.2019 - 19.11.2019

Familjevänlighet
I vilken utsträckning lokala föräldrar anser att deras hemstad är familjevänlig. Resultaten härstammar från en frågeundersökning som genomfördes mellan oktober och november 2019. 20 000 föräldrar (varav 6 280 svarade) i alla städer med barn mellan 0 och 21 år uppmanades att svara på följande uttalande:

"Den här staden är en bra plats för familjer." (På en skala från 1-10 är 10 mycket bra)

Resultaten från undersökningen sammanställdes och konverterades till ett poängsystem. Ju högre poäng, desto bättre är staden för familjer.

Källa: Frågeundersökning utförd 23.10.2019 - 19.11.2019.